सायगाव येथे म.गांधी रो.ह.यो. अंतर्रगत बीबी नाला गाळ काढणे शुभांरभ करताना पं.स. अध्यक्ष खैरनारथोडे नवीन जरा जुने